Пышные «пури» лепешки из теста кислого. | Pyshnye «puri» lepeshki iz testa kislogo.